Česky
English

CDP Praha

Vzduchotechnika

Větrací zařízení jsou členěna podle provozní náplně prostorů jimi větraných, jejich strojní části jsou umístěny ve strojovnách v nejvyšším podlaží objektu a ve strojovně ve 2.NP. Čerstvý vzduch je nasáván z fasád strojoven, odpadní vzduch je vyfukován nad střechu objektu. Zařízení jsou vybavena rekuperací tepla z odpadního vzduchu, maximum tepla, produkovaného technologií je na vodní straně rekuperováno a využito k vytápění objektu, dohřevu vzduchu nebo k předehřevu TUV. Větrací zařízení je doplněno cirkulačním chlazením místností.

Vnitřní kanalizace splašková

Splašková voda z objektu jsou svedena do dvou přípojek vyvedených na severní straně objektu. Převážná část splaškových vod z objektu je odvodněna přípojkou zaústěnou do šachty ŠS1. Přípojka zaústěná do šachty SŠ2 odvodňuje provoz bufetu a guly ve strojovnách VZT a kotelny. Obě přípojky jsou napojeny na areálovou kanalizaci. Systém vnitřní splaškové kanalizace tvoří svislá odpadní potrubí umístěná převážně v instalačních jádrech. Pro hlavní blok sociálních zařízení jsou zřízeny dvě stoupačky umístěné spolu s potrubím vody a vzduchotechniky v instalačních šachtách.

Vnitřní kanalizace dešťová

Dešťové odpadní vody jsou odváděny z ploché střechy celkem 8 střešními svody, které jsou zaústěny do čtyř dešťových stoupaček, které vedou v prostorech schodiště a v šachtách VZT. Stoupačky v prostorech schodiště jsou spojeny se stoupačkami vedenými v šachtách VZT a z objektu jsou vyvedeny jedním společným dešťovým svodem do dešťové šachty  na areálové kanalizaci a následně jsou svedeny spolu s odvodněním nového parkoviště do retenční nádrže.

Vnitřní vodovod

Objekt je napojen z areálového vodovodu vodovodní přípojkou. Přípojka je do objektu zaústěna ve skladu v 1.PP. Za zaústěním je osazena podružná vodoměrná sestava s vodoměrem. Od zaústění vede vodovod pod stropem do místnosti, kde je umístěna posilovací stanice vody pro objekt. Vnitřní vodovod v objektu v 1.PP je posilován v posilovací stanici se čtyřmi čerpadly s regulovatelnými otáčkami. Za posilovací stanicí je rozvod rozdělen na vodovod spotřební a vodovod požární, který je od spotřebního oddělen uzávěrem a zpětnou klapkou

Plynovod

Zemní plyn je používán pro potřeby vytápění a ohřevu teplé užitkové vody. V budově je jedno odběrní místo v plynové kotelně. Plynová kotelna je umístěna ve 2.NP. Plynová přípojka je vedena ze stávajícího nízkotlakového plynovodu a je ukončena v plynoměrném pilíři, kde je osazen membránový plynoměr. Doplňkovým zdrojem tepla v případě poruchy některého tepelného čerpadla je plynová tepelná centrála složená z dvojice kondenzačních kotlů o celkovém výkonu 454 kW. 

© 2008 Profi Help s.r.o.